Algemene voorwaarden René van Asselt

KVK-nummer: 34357696

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Door verlening van een opdracht aan René van Asselt verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van René van Asselt en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en René van Asselt opgenomen wordt.

1.3 Deze voorwaarden gelden tevens voor ieder aanbod van René van Asselt aan een opdrachtgever.

1.4 Opdrachten worden door de opdrachtgever per e-mail of schriftelijk bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar des ondanks ermee instemt dat René van Asselt begint met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de laatste offerte als overeengekomen. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden René van Asselt pas nadat deze schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd. Afspraken via Whatsapp of vergelijkbare berichtenservices dienen eerst te worden bevestigd per e-mail of brief voordat de andere partij zich op de geldigheid daarvan kan beroepen.

1.5 Indien de opdrachtgever de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door René van Asselt, of wanneer René van Asselt de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden aan René van Asselt naast het honorarium en de gemaakte kosten, met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden en gebruik van materialen, een schadevergoeding verschuldigd, alles onverminderd het recht van René van Asselt op vergoeding wegens winstderving. Deze vergoedingen zijn direct opeisbaar op het moment van beëindiging, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van René van Asselt redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. René van Asselt is nimmer schadeplichtig jegens opdrachtgever als gevolg van een opschorting of ontbinding op grond van dit artikel.

1.6 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door René van Asselt op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

1.7 Elk van partijen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen/ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, indien van (een van) partijen surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, wordt ontbonden of in liquidatie komt te verkeren.

1.8 De werking van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Uitvoering opdracht door René van Asselt

2.1 René van Asselt zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.

2.2 René van Asselt spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelend bedrijf in de branche mag worden verwacht.

2.3 . Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft René van Asselt het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.4 René van Asselt kan de uitvoering van een opdracht per fase, sprint of geïntegreerd aanbieden en met u overeenkomen.

Een opdracht en de uitvoering van een opdracht kan bestaan uit een of meerdere van de volgende fasen:
– conceptontwikkeling
– presentatie concept met moodboards
– Productontwikkeling
– Oplevering en implementatie.
Deze fasen kunnen bestaan uit diverse sprint of milestones bevatten.
Elke fase of sprint kan door René van Asselt steeds separaat worden gefactureerd. René van Asselt is alvorens met de productie aan te vangen gerechtigd te eisen dat al haar out-of-pocketkosten en kosten aan derden, alsmede de helft van het totale productiebudget vooraf betaald dient te worden. René van Asselt heeft het recht de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van de aan de opdrachtgever verzonden facturen zijn ontvangen.

2.5 Opdrachtgever heeft steeds per fase eenmalig het recht gratis wijzigingen te verlangen. Voor elke tweede ronde worden additionele vergoedingen in rekening gebracht op basis van de gewerkte uren tegen het in de offerte opgegeven normale uurtarief (zonder eventuele kortingen) van René van Asselt.

2.6 Indien een opdrachtgever na fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen, zullen er door René van Asselt eveneens meerkosten in rekening worden gebracht. Tevens zal daarmee de leveringsdatum, indien nodig, proportioneel worden opgeschoven. Voor het uitvoeren van het meerwerk na fiattering van een fase zal er eerst een prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de opdrachtgever, tenzij deze reeds vermeld waren in de offerte. Zijn meerkosten niet in de offerte genoemd, dan zal René van Asselt het meerwerk uitvoeren, na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de opdrachtgever.

2.7 Een samengestelde prijsopgave in de offerte verplicht René van Asselt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.8 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever René van Asselt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. René van Asselt dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2.9 Als meerwerk wordt tevens gezien: aanpassingen in functionaliteiten, alle additionele diensten zoals vermeld in de offerte en het later als meerwerk aangegeven werk.

2.10 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.11 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan René van Asselt kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. René van Asselt zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

2.12 René van Asselt mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren als dit kwalitatief of kwantitatief gevolg heeft voor de opdracht.

2.13 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van René van Asselt:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen, het verschaffen van quitclaims en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen; b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden, op alle door opdrachtgever geleverde materialen of verplicht tot de opdracht behorende te gebruiken werken;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.14 Op verzoek van de opdrachtgever regelt en betaalt René van Asselt de gebruiksrechten van de muziek en het geluid (en andere rechten van derden) tegen een meerprijs. In de meerprijs is tevens begrepen de tijd die het kost om de rechten te regelen en de juridische kosten van het opmaken van eventuele licentieovereenkomsten. Voor het regelen van de rechten ontvangt de opdrachtgever (eventueel periodiek) een additionele factuur. De opdrachtgever verplicht zich te houden aan de in de licenties overeengekomen voorwaarden en restricties qua territorium, periode en media.

2.15 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte rol is of als opdrachtgever heeft ingestemd met deze afwijkingen.

Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige en tijdige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan René van Asselt binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, referentiemateriaal, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten of fiattering door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft René van Asselt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

3.4 Indien de opdrachtgever René van Asselt niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren, is René van Asselt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan is de opdrachtgever vergoeding van de geleden schade verschuldigd, die ten minste bestaat uit het bedrag dat René van Asselt zou hebben verkregen indien zij in staat zou zijn gesteld deugdelijk na te komen.

Artikel 4: Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, licentievergoedingen van derden, transportkosten, administratiekosten, verzendkosten, reisuren, reiskosten en verblijfkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudste uitstaande factuur.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de opdrachtgever na een herinnering in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150 exclusief btw. Indien René van Asselt evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.

4.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van René van Asselt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.5 De opdrachtgever ziet ter zake van alle betalingen af van ieder recht op verrekening of opschorting.

4.6 René van Asselt is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen ten behoeve van tijdige en volledige betaling.

4.7 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van het werk als volledige betaling van alle verzonden facturen is ontvangen. Let wel: ‘eigenaar’ betekend niet dat het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom bij de opdrachtgever komen te liggen.

4.8 René van Asselt kan aan de opdrachtgever kortingen aanbieden. Aan de kortingen zijn altijd voorwaarden verbonden. Zijn geen voorwaarden vermeld in de offerte dan gelden de volgende voorwaarden:
a. Kortingen op uurtarieven gelden niet voor meerwerk of wijziging van de opdracht;
b. Kortingen vervallen bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht;
c. Kortingen vervallen bij een rechten buy-out;
d. Kortingen vervallen als opdrachtgever een of meerdere afspraken niet of niet volledig nakomt;
e. Kortingen vervallen altijd als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet of niet volledig nakomt.

Artikel 5: Intellectueel Eigendom

5.1 Het intellectueel eigendomsrecht op adviezen, afbeeldingen, voorstellen, muziek, geluid, technieken, programmatuur, broncodes, storyboards, stockmateriaal, methodes, storyboards, schilderingen, tekeningen, treatments, ontwerpen, teksten of het resultaat van de opdracht of onderdelen daarvan (werken), komt toe aan en blijft bij René van Asselt of diens licentiegevers. Het is de opdrachtgever niet, zonder schriftelijke toestemming van René van Asselt, toegestaan deze al dan niet in gewijzigde vorm:

a. te verveelvoudigen of in te zetten voor andere projecten,

b. te (laten) bewerken,

c. te (laten) wijzigen en/of te vertalen,

d. geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken anders dan is overeengekomen.

5.2 René van Asselt mag te allen tijde zijn naam vermelden bij de publicatie, het ontwerp of het werk. Tevens is René van Asselt gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers. De opdrachtgever zal indien René van Asselt dat nodig acht, het openbaar te maken of te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van René van Asselt en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de overeengekomen bestemming (gebruik) en verspreidingsduur als bij de opdracht is overeengekomen of in de offerte is vermeld.

5.4 Het gebruik door de opdrachtgever is beperkt tot het doel, de territoria, de drager, de periode, de frequentie en de media als tussen partijen is overeengekomen. Zijn partijen over het gebruik niets overeengekomen, dan wordt het recht tot gebruik geacht eenmalig te zijn, beperkt tot gebruik voor een maximale duur van zes maanden in Nederland en tot het medium waarin het gebruik de eerste maal heeft plaatsgevonden. In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het werk of onderdelen daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot dit gebruik en een vergoeding daarvoor te worden gesloten.

5.5 Indien de in het vorige lid genoemde toestemming niet is gegeven, zal de opdrachtgever in ieder geval aan René van Asselt de volgende schadevergoedingen, uitgedrukt in percentages van het totale bedrag van de opdracht, verschuldigd zijn bij :
a- gebruik binnen Europa (buiten Nederland): 100% per land;
b- gebruik buiten Europa: 200% per land;
c- gebruik in een ander medium: 200% per medium;
d- gebruik voor een langere periode: 200% per jaar, met een minimum van één jaar, per jaar.

De schadevergoedingen sub a t/m d kunnen cumulatief worden doorberekend en zijn direct opeisbaar vanaf het moment van elk ongeautoriseerd gebruik zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De schadevergoedingen laten onverlet het recht van René van Asselt om alle rechtsmaatregelen jegens de opdrachtgever te treffen die de (auteurs)wet haar biedt, beslagleggingen en gerechtelijke verboden daaronder begrepen.

5.6 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door René van Asselt geleverde eindproduct of onderdelen daarvan aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden, in bruikleen te geven, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, dan wel het eindproduct te bezwaren met aanspraken of recht van derden, tenzij sprake is van een eigendomsoverdracht, dan wel voorafgaande schriftelijke toestemming door René van Asselt en de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens René van Asselt, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

5.7 Tenzij anders afgesproken mag René van Asselt het resultaat van de opdracht gebruiken ter promotie van haar bedrijf op haar website of anderszins.

Artikel 6: Klachten, garantie en acceptatietest

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en het werk dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, of levering schriftelijk te worden gemeld aan René van Asselt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat René van Asselt in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal René van Asselt de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6.3 Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens René van Asselt. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door de opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van, de opdracht betreffende, gemaakte kosten. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.4 Indien partijen inzake de levering een acceptatietest zijn overeengekomen geldt als datum en tijdstip van levering het einde van de dag/periode van de acceptatietest, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, waarbij geldt dat acceptatie door de opdrachtgever niet mag worden onthouden op andere gronden dan gronden die rechtstreeks verband houden met hetgeen partijen ten aanzien van de acceptatietest zijn overeengekomen. Gedurende de periode van de acceptatietest is het de opdrachtgever niet toegestaan het geleverde te gebruiken anders dan voor de test.

6.5. Mochten er gebreken aan het licht komen bij de acceptatietest dan zal de leveringsdatum worden verlengd met de periode die nodig is de gebreken te verhelpen.

6.6. Alle mogelijke garantieafspraken vervallen, indien:
– de opdrachtgever zelf wijzigingen heeft aangebracht;
– de opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt anders dan het doel waarvoor het was bestemd;
– of de handleidingen en aanwijzingen niet heeft opgevolgd.

Artikel 7 Portretrechten

7.1 De opdrachtgever/geportretteerde geeft door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden toestemming aan René van Asselt om zijn/haar foto’s en videobeelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, filmwerken en documentaires, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Het werk met het portret mag bewerkt worden en voorzien worden van onder meer ondertiteling of muziek. De opdrachtgever/geportretteerde verklaart zich niet te beroepen op de persoonlijkheidsrechten. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij René van Asselt schriftelijk bekend gemaakt te worden. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

7.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat geportretteerden, die door of namens opdrachtgever in het werk worden gebruikt een quitclaim zullen ondertekenen zodanig dat er toestemming aan René van Asselt om zijn/haar foto’s en videobeelden te mogen gebruiken voor promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, filmwerken en documentaires, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Het werk mag bewerkt worden en voorzien worden van onder meer ondertiteling of muziek. De opdrachtgever/geportretteerde zal tevens verklaren zich niet te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij René van Asselt schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Artikel 8: Collectief Beheer

8.1 Voor de muziek en (muziek)teksten, welke in een door René van Asselt te leveren (multimedia)product wordt gebruikt, moet door de opdrachtgever een prijs voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma, SENA, NORMA, Lira, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de aanmelding, registratie, prijs en betaling van deze rechten, tenzij anders overeengekomen.

8.2 De rechten van STEMRA zijn te beschouwen als additionele kosten, die niet in de geoffreerde prijs worden meegenomen. Deze kosten vallen onder de verantwoording van opdrachtgever.

8.3 De hoogte van de rechten wordt bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie. Deze kosten, bepaald door de auteursrechtenorganisatie, moeten door de opdrachtgever direct of indirect aan de betreffende auteursrechtenorganisatie(s) worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Verzending of bezorging van het eindproduct, aan wie of waar ook, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9.2 René van Asselt is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan René van Asselt zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van René van Asselt voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. René van Asselt in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door René van Asselt gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

9.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij René van Asselt heeft gemeld.

9.5 Indien René van Asselt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van René van Asselt beperkt tot maximaal de helft van de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,-. Elke aansprakelijkheid verdergaand dan die door René van Asselt afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, wordt in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten.

9.6 René van Asselt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat René van Asselt is uit gegaan van door de opdrachtgever of namens opdrachtgever door René van Asselt ingeschakelde derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor René van Asselt kenbaar behoorde te zijn.

9.7 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

9.8. De opdrachtgever en de door hem ingeschakelde derden garanderen dat de aangeleverde materialen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat het aangeleverde materiaal of informatie ook niet anderszins onrechtmatig jegens derden is.

9.9. Opdrachtgever vrijwaart René van Asselt van elke aansprakelijkheids- of inbreukclaim door derden met betrekking tot het intellectuele eigendom aangaande het geleverde en of te moeten gebruiken materiaal. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is René van Asselt, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van René van Asselt en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11: Vrijwaring

11.1 René van Asselt vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten en andere rechten van derden vrijwaart René van Asselt de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet René van Asselt, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor het verwerven van de muziekrechten en andere rechten van derden.

11.2 De opdrachtgever vrijwaart René van Asselt voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan René van Asselt het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

Artikel 12: Geheimhouding

Partijen verplichten zich gedurende de looptijd van deze overeenkomst alsook na die tijd, tot strikte geheimhouding van al hetgeen tot zijn kennis komt of is gekomen omtrent en in verband met elkaars ondernemingen alsook de aan deze gelieerde ondernemingen, de activiteiten en relaties van elkaar, waaronder de klanten. Partijen zijn gehouden deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te openbaren.

Artikel 13: Relatiebeding

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van René van Asselt tijdens de duur van deze overeenkomst, tot 1 jaar na beëindiging van deze overeenkomst medewerkers of onderaannemers van René van Asselt in dienst te nemen of direct of indirect voor zich te laten werken. Indien de Opdrachtgever bovenstaande overtreedt is hij een onmiddellijk opeisbare boete aan de René van Asselt verschuldigd van € 50.000 per overtreding en € 1.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van René van Asselt om volledige schadevergoeding (alsmede verlies van inkomsten) van opdrachtnemer te vorderen.

Artikel 14: Publiciteit en awards

14.1 De opdrachtgever zal, in geval van openbaarmaking en/of gebruikmaking van de geleverde werken en publiciteit daaromtrent daarbij de naam van René van Asselt (of: Mirjam van Triest) vermelden als maker en rechthebbende.

14.2 Het is partijen toegestaan om het gemaakte (geanonimiseerd) werk in te sturen voor beoordeling van prijzen en festivals. De kosten van deelname worden gedragen/komen door de partij die het werk instuurt. De en de eventueel gewonnen prijzengelden komen ten goede aan René van Asselt (eventueel minus de kosten van de deelname).

Artikel 15: Privacy Policy

René van Asselts privacybeleid is van overeenkomstige toepassing. De privacypolicy kunt u vinden op de website: www.renevanasselt.nl of wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Artikel 16: Geschillen

16.1 De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft René van Asselt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen René van Asselt en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen via de website van René van Asselt of via post@renevanasselt.nl.

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

18.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. René van Asselt en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

18.4 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht René van Asselt voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met deze derden met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

Amsterdam, augustus 2020